Mes tikime, kad savanorystė, kaip unikali erdvė mokytis, kuria naudą savanoriui ir bendruomenei.

“Esame už savanorystę, už neformalų ugdymą, už savanorystės sampratos sklaidą, savanorius priimančių organizacijų bei pačių savanorių gerbūvį, už išmokimų per savanorystę įvardijimą ir taikymą darbe bei kasdieniame gyvenime. Siekdami užtikrinti kokybišką mokymosi per savanorystę procesą didelį dėmesį skiriame įvairiems mokymams, seminarams, refleksijoms, kad visus proceso dalyvius paruoštume sėkmingam bendradarbiavimui”

Kas mums yra savanorystė

Savanorystė yra  asmens įsipareigojimas savo finansiškai neapmokama veikla prisidėti prie ne pelno siekiančios organizacijos gyvavimo, kurioje kuriama vertė bendruomenei ir savanoriui. Savanorystės vietą bei įsipareigojimo laikotarpį asmuo pasirenka laisva valia, suderinęs su savanorius priimančia organizacija.

Savanorystė remiasi naudos visuomenei ir asmeniui, bendradarbiavimo bei lankstumo principais.

Savanorystė nėra bet kokia nemokamai atliekama veikla. Aktyvus dalyvavimas sprendžiant kaimynystės klausimus, narystė tam tikrose bendraminčius vienijančiose organizacijose, pilietinės iniciatyvos yra labai sveikintinos ir būtinos pilietinėje visuomenėje, tačiau nėra laikomos savanoryste.

Savanorystė negali vykti įstaigose, kurios yra  susijusios su tiesiogine nauda pačiam asmeniui, jo šeimos nariams, kaimynams.

“Savanorystę matome ne vien kaip paprasčiausiai gerą darbą, o kaip atsakingą mokymosi bei mainymosi vertėmis procesą, todėl siekiame užtikrinti sąlygas savanoriauti, o mokymosi procesą užtikrinti per santykį tarp savanorio ir tutoriaus, mentoriaus ir koordinatoriaus”

Kaip vyksta kokybiška savanorystė

Tam, kad savanorystė vyktų kokybiškai, reikalinga užtikrinti sklandų savanorystės procesą – būtent juo rūpinasi net keli atsakingi asmenys:

Tutorius

atsakingas asmuo, kuris rūpinasi savanorio integracija savanorystės vietoje, planuoja ir derina savanorio veiklų laiką, užduotis, stebi ir vertina savanorio darbą, padeda spręsti kylančias problemas

Mentorius

koordinuojančios organizacijos paskirtas asmuo, kuris atsako už asmeninę pagalbą savanoriui, visą jo ugdymo(si) procesą.

*Užsienio savanoriams padeda integruotis į vietos bendruomenę

Koordinatorius

asmuo iš koordinuojančios organizacijos, kuris koordinuoja projekto įgyvendinimą, bendravimą tarp partnerių (organizacijų ir savanorių), techninę ir finansinę projekto dalį

“Vietinis draugas”

asmuo, kuris padeda užsieniečiams savanoriams lengviau integruotis į vietos bendruomenę Lietuvoje, organizuoti laisvalaikį bei teikti draugystę

Kaip dirbame su savanoriais

VšĮ Socialinis veiksmas per daugybę metų yra išvystęs kokybiško darbo su savanoriais modelį:

Informuojame bei konsultuojame savanorius

Įvertiname savanorio poreikius

Parenkame savanorio poreikius atitinkančią priimančią organizaciją

Ruošiame savanorius konkrečiai savanorystei

Vedame motyvacinius užsiėmimus savanoriams

Mentoriaujame savanoriams

Vedame gilumines refleksijas

Vedame savęs pažinimo, laiko ir finansų planavimo, tarpkultūrinio dialogo, kūrybiškumo užsiėmimus