Apdovanojimai “Savanorystės spalvos: vakar.šiandien.rytoj”

SAVANORYSTĖS SPALVOS

Vakar.šiandien.rytoj

Apdovanojimai

APDOVANOJIMŲ TVARKA BEI NUOSTATAI

 

APIE APDOVANOJIMUS IR ORGANIZATORIUS

 

“Savanorystės spalvos. vakar.šiandien.rytoj” apdovanojimai skirti gruodžio 5 – tarptautinei savanorių dienai – paminėti bei įvertinti savanorystės srityje per 2020 metus labiausiai pasižymėjusius, nuveikusius bei įkvėpimu tapusius pavyzdžius. Kviečiame renginio naujienas sekti čia: https://www.facebook.com/events/371888260806541 

Šventė rengiama su savanoryste dirbančios VšĮ Socialinis veiksmas, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Jaunimo reikalų departamento iniciatyva.

 

Apdovanojimai yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis (www.apf.lt). 

 

NOMINACIJOS

 

Organizatoriai kviečia visus prisidėti prie šių apdovanojimų ir siūlyti kandidatus 5 kategorijose.

Viešai yra kviečiama siūlyti kandidatus nominacijoms nuo lapkričio 16 dienos iki lapkričio 23 dienos užpildant elektroninę formą:https://forms.gle/JyWkgdQkbdWAXfCE6 

Kandidatūras apdovanojimams galima siūlyti 5 kategorijose:

 

Savanorystė pandemijos metu – “Už taikliausią atsaką pandemijos Covid- 19 sukeltiems poreikiams”

 

Vyresnio amžiaus žmonių savanorystė – “Už gyvenimo patirties įprasminimą per savanorystę” 

 

Įvairovė savanorystėje- “Už savanorystės įvairovės populiarinimą”

 

Verslo indėlis į visuomenę – “Už socialinės atsakomybės įgyvendinimą per savanorystę”

 

JT Darnaus vystymosi tikslai Lietuvoje – “Už globalų požiūrį į savanorystę”

 

KOMISIJA

 

Apdovanojimų komisiją sudaro skirtingų sektorių, sričių atstovai, siekiant užtikrinti apdovanojimų skaidrumą bei požiūrių įvairovę. 

Komisiją sudaro: 

JAV ambasados kultūros atašė Caitlin Nettleton, 

Jaunimo reikalų departamento direktorius Jonas Laniauskas, 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos NVO plėtros skyriaus patarėja Justina Lukaševičiūtė, 

menininkai dr. Algirdas ir doc. Remigijus Gataveckai, 

Smart Market partnerė, komunikacijos konsultantė Rasa Bagdonienė.

 

Komisijos nariai įsipareigoja laikytis nešališkumo ir sąžiningumo principų. Jei tarp nominuotųjų atsirastų asmenų, iniciatyvų, grupių ar organizacijų, su kuriais komisijos narys yra susijęs, tokiu atveju komisijos narys nusišalina nuo sprendimo priėmimo.

 

NOMINAVIMAS

 

Kandidatūras teikiantys asmenys atlieka labai svarbią rolę. Vertinant kandidatus bus atsižvelgiama į anketos užpildymą. Kitaip tariant, išsamus ir aiškus kandidatūros aprašymas turi didesnį šansą atkreipti komisijos dėmesį. Pateikiame sąrašą aspektų, į kuriuos būtina atsižvelgti:

Kviečiame atidžiai susipažinti su nominacijomis, kriterijais kiekvienos nominacijos kandidatams. Neatitinkantys kriterijų kandidatai bus atmetami. 

Pasirinkite nominaciją, kuri geriausiai atspindi jūsų siūlomą kandidatą.

Nurodykite, jei jūsų siūlomas kandidatas atitinka kelioms nominacijoms keliamus kriterijus. 

Kandidatūra atmetama, jei būtina informacija anketoje nebuvo pateikta ar pateikta neteisinga informacija.

Turėkite omenyje, kad apie kandidatą komisija gali nieko daugiau nežinoti, nei aprašyta jūsų pateiktoje anketoje.

Komisija remiasi anketoje nurodytais argumentais bei pateiktais pavyzdžiais, pagal tai susidaro įspūdį apie nominanto indėlį ir veiklas. 

Aprašykite glaustai, bet aiškiai bei konkrečiai: nurodydami konkrečius pavadinimus, vardus, savanoriautas valandas, sukurtą poveikį, jūsų kandidato išskirtines savybes, veiklos pavyzdžius, pagrįskite, kodėl būtent šis kandidatas vertas apdovanojimo.

Pristatydami kandidatus, patikrinkite informaciją, pateikite jums žinomus faktus

Nurodykite savo kontaktus, kad galima būtų pasitikslinti informaciją.

Vienoje kategorijoje galite nominuoti ne daugiau nei 3 kandidatus

 

KAIP IŠRENKAMAS LAIMĖTOJAS

Laimėtojai renkami iš visų gautų atsakymų elektroninėje apklausoje https://forms.gle/JyWkgdQkbdWAXfCE6 

Laimėtojas išrenkamas pagal įvykdytų veiklų ar iniciatyvų pateiktus įrodymus apklausoje.

Vertinamo kriterijai:

Vaidmuo konkrečių poreikių atliepimo kontekste, įsitraukimas į veiklą bei veikimas.

Poveikis konkrečios veiklos kontekste, išliekamoji prisidėjimo vertė.  

Pasiekiamumas – kokiu mastu veikiama, kas patiria naudą dėl veikimo.

Įsitraukimas į veiklas bei gebėjimas telkti kitus.

Iššūkiai (asmeniniai, socialiniai ar kt.), kuriuos reikėjo/ia įveikti siekiant sukurti pokytį.

Įkvėpimas – buvimas pavyzdžiu, lyderiu ir/ar savo patirties viešinimas

Pasibaigus kandidatų siūlymo laikui, apdovanojimų atrankos komisija išrenka po 5 nominantus kiekvienoje iš kategorijų ir kiekvienos kategorijos laimėtoją, atsižvelgdami į aukščiau išvardintus bei nominacijų aprašuose nurodytus kriterijus. 

Laimėtojai bus atrenkami nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, lyties, tautybės ar negalios.

 

APIE NOMINACIJAS

 

KAS YRA SAVANORYSTĖ

Savanorystė yra laisva valia išreikštas noras skirti savo laiką, pastangas, žinias bei įgūdžius bendram labui ir už tai negaunant materialinės grąžos (atlygio pinigais, daiktais ar paslaugomis).

Tai gali apimti formalią savanorystę organizacijoje (su sutartimi) ar neformalią savanorystę, kurią galime vertinti kaip „rankos ištiesimą“. Tačiau savanorystė apibrėžiama kaip pagalba tiems, kurie nėra jūsų šeimos, bendruomenės, organizacijos arba komandos nariai, taip pat savanoryste nelaikomi viršvalandžiai darbe.

 

Savanorystės patirtis- junginys naudojamas nusakyti nominantų ryšį su savanoryste: savanorystės inicijavimas, savanorių koordinavimas, savanorystė, savanorystės viešinimas, savanorystės stiprinimas, savanorystės poveikio matavimas.

Įgūdžiais grįsta savanorystė- veiklos, kurioms pasitelkiami profesiniai įgūdžiai, pvz., nepasiturinčioms šeimoms vedant užsiėmimus apie finansinį raštingumą.

Pro bono- dalinantis per gyvenimą sukaupta reikšminga darbine patirtimi- pagalba parengiant ne pelno siekiančios organizacijos viešinimo ar finansų valdymo planą. 

 

KAS GALI BŪTI NOMINUOTAS

Individualūs savanoriai

Nominuotas gali būti bet kuris asmuo, atitinkantis kriterijų- turintis savanorystės patirties (neatlygintina, visuomenės labui skirta veikla). 

Grupė savanorių

Nominuoti galima grupę (iniciatyvą, komandą), atitinkančią kriterijus- turintis savanorystės patirties (neatlygintina, visuomenės labui skirta veikla). 

Organizacija, įmonė

Nominuoti galima organizaciją ar įmonę,  atitinkančią kriterijus- turintis savanorystės patirties (neatlygintina, visuomenės labui skirta veikla). 

Už savanorius atsakingi asmenys

Nominuoti galima tutorius/kuratorius, mentorius, koordinatorius, mokslininkus, veikiančius savanorystės lauke.

 

Veikla/iniciatyva už kurią nominuojama, turi būti ne senesnė, nei vieneri metai.

Draudžiama nominuoti save, savo šeimos narius, grupes ar komandas, kuriose esate (ne)tiesiogiai įsitraukę. 

Nominantai negali būti gavę bet kokio materialaus atlygio už savanorystę

Viešieji darbai nepriskiriami laisva valia pasirenkamai savanoriškai veiklai.

 

NOMINACIJŲ APRAŠYMAI

 

1.Savanorystė pandemijos metu – Už taikliausią atsaką pandemijos Covid- 19 sukeltiems poreikiams. 

 

Šioje nominacijoje kviečiame siūlyti asmenins/grupes/organizacijas/įmones, kurių įgyvendinama (-ta) veikla ar iniciatyva aktyviai prisidėjo prie vietos bendruomenių poreikių COVID – 19 pandemijos metu. Nominuoti kviečiame tuos, kurie savo veikla/iniciatyva padeda (-jo) COVID-19 pandemijos metu užtikrinti pažeidžiamų žmonių grupių ir bendrą saugumą. 

– Savanorystė pristatant maisto produktus/vaistus/kitas būtinas priemones pažeidžiamų žmonių grupėms;

–  Savanorystė teikiant emocinį palaikymą pažeidžiamoms žmonių grupėms;

– Savanorystė vietos labdaros organizacijose, kurios aktyviai dalyvavo teikiant pagalbą vietos bendruomenei COVID – 19 pandemijos metu;

–  Savanorystė sveikatos priežiūros įstaigose kovoje su COVID -19 pandemija;

–  Savanorystė teikiant telefoninę ar kitą nuotolinę pagalbą;

–  Advokacija;

–  Savanorystės organizavimas, koordinavimas ar viešinimas;

–  Pandemijos sukeltų poreikių analizė, sprendimų teikimas bei įgyvendinimas.

 

2.Vyresnio amžiaus žmonių savanorystė – Už gyvenimo patirties įprasminimą per savanorystę

 

Šioje nominacijoje kviečiame siūlyti asmenis/grupes/organizacijas/įmones, kurių įgyvendinama (-ta) veikla ar iniciatyva leido vyresniems nei 54 metai gyventojams įprasminti savo laisvą laiką bei sukauptą patirtį savanorystės srityje. 

 • Asmenys ar grupės/iniciatyvos, kurie būdami garbaus amžiaus aktyviai dalyvauja savanorystėje;  
 • Įgyvendina programas/projektus/iniciatyvas, skirtas šio amžiaus žmonių įtraukčiai į savanorystę;
 • Viešina, buria bei pasitelkia vyresnio amžiaus savanorius;
 • Įgyvendina inovacijas;
 •  Prisideda prie visuomenės poreikių atpažinimo bei atliepimo;
 • Prie visuomenės iššūkių sprendimo prisideda įprasta ar profesine (įgūdžiais grįsta) savanoryste.

 

3.Įvairovė savanorystėje – Už savanorystės įvairovės populiarinimą. 

 

Šioje nominacijoje kviečiame siūlyti asmenis/grupes/organizacijas/įmones, kurie aktyviai prisidėjo prie savanorystės įvairovės skatinimo. 

 • Dalyvavimas savanoriškose veiklose nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, profesijos, tikėjimo, rasės, negalios ir kt.;
 •  Šeimų savanorystė, savanorystė su draugais, su bendradarbiais;
 • Vietinė ir tarptautinė savanorystė;
 •  Kompetencijomis grįsta/profesinė savanorystė ir pro bono veiklos;
 • Dalyvavimas savanorystėje sporto, kultūros, socialinėje, paveldosaugos, žmogaus teisių, aplinkos apsaugos ir kt. srityse.

 

4.Verslo indėlis į visuomenę – Už socialinės atsakomybės įgyvendinimą per savanorystę

 

Šioje nominacijoje kviečiame siūlyti įmones, organizacijas, įstaigas, kurios skatina savo darbuotojus savanoriauti bei aktyviai įsitraukti į savanorystės iniciatyvas. 

 • Aktyviai praktikuojama darbuotojų savanorystės programa;
 • Darbuotojai yra skatinami ir palaikomi įsitraukti į savanorystės veiklas/iniciatyvas ir kt.; 
 • Įmonės veiklos strategijos ir savanorystės suderinamumas;
 • Savanorystės, kaip socialinės atsakomybės strategijos dalies, svarba ir svoris organizacijoje;
 •  Savanorystė, skirta atliepti vietos/globalius iššūkius;
 •  Inovacijos savanorystės srityje;
 • Ne pelno siekiančių organizacijų poreikių analizė, pagalba telkiant resursus (žmogiškuosius bei finansinius).

 

5.JT Darnaus vystymosi tikslai Lietuvoje – Už globalų požiūrį į savanorystę

 

Šioje nominacijoje kviečiame siūlyti asmenis, įmones, organizacijas, įstaigas, kurios skatina darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą vietos bei tarptautiniu mastu. Daugiau apie JT Darnaus vystymosi tikslus: https://sdgs.un.org/topics 

 

 • Savo veiklas grindžia JT Darnaus vystymosi bent vienu iš tikslų
 • Skatina įsitraukti į bent vieną iš 17 darnaus vystymosi tikslų
 • Aktyviai veikia bent vieno iš darnaus vystymosi tikslų įgyvendinime vietos ar tarptautiniu lygiu
 • Veikia viešinimo srityje, siekiant įgyvendinti bent vieną iš darnaus vystymosi tikslų
 • Savanorystės lauke atliepia į vieną iš šių tikslų- skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimas, užimtumo skatinimas; visuomenės sveikatos stiprinimas; sveikatos priežiūros kokybės gerinimas ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas; inovatyvios ekonomikos ir pažangios energetikos plėtra; kokybiškas švietimas; vystomasis bendradarbiavimas.
 • Vietinė ir tarptautinė savanorystė, atliepianti JT Darnaus vystymosi tikslą/us
 • Savo veikla atliepiant svarbiausius iššūkius šiose srityse: žmonės, planeta, klestėjimas, taika, partnerystė.

 

KITI NOMINANTAI

Apdovanojimus laimės viso 5 laimėtojai (po vieną kiekvienoje kategorijoje). Kitiems nominantams bus išsiųstos padėkos žinutės, leidžiant jiems sužinoti, jog jų veikla ir indėlis į bendrą gerbūvį yra pastebimi bei vertinami. Todėl prašome atidžiai nurodyti nominuotųjų kontaktus, kad galėtume jiems padėkoti.

APDOVANOJIMŲ ŠVENTIMAS

Dėl šalyje įvesto karantino, šiemet apdovanojimų ceremonija vyks kitaip- transliuojama internetu renginio puslapyje gruodžio 5 dieną. Laikantis šalyje galiojančių saugumo reikalavimų, nominacijų laimėtojai apdovanojimus stebės namuose, o apdovanojimai bus siunčiami į namus.

Nors šiuo laikotarpiu negalime kartu vienoje vietoje švęsti Tarptautinės savanorystės dienos, tačiau laimėtojų istorijomis dalinsimės viešai, siekdami įprasminti jų kuriamą vertę mūsų visuomenei ir taip pažymėdami jų laimėjimus.

Visa informacija apie renginį: https://www.facebook.com/events/371888260806541

 PRIVATUMO POLITIKA

Apie kandidatus bei juos pasiūliusius asmenis pateikiama informacija bus pasiekiama tik organizacinei grupei ir apdovanojimų atrankos komisijai. Nominantų duomenys ir informacija apie juos bus naudojama tik gavus nominantų sutikimą. Duomenys bus laikomi du mėnesius nuo apdovanojimų renginio, vėliau bus ištrinami. 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Parašykite komentarą