Projektas „JUDAM“ startavo

VšĮ Socialinis veiksmas, kaip patneriai, dalyvauja projekte JUDAM.  Kartu su partneriais iš Kauno esame atsakingi už projekto savanoriškos tarnybos dalį.

Projekto „JUDAM“  tikslas – mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones,
atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.
Projekto „JUDAM“  tikslinė grupė – niekur nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis 15-29 m. jaunimas (800 jaunų žmonių) ir 50 bedarbių jaunuolių, kurie dalyvaus savanoriškoje veikloje. Ypatingas dėmesys bus skiriamas:
 jaunuoliams iš sunkumus patiriančių šeimų,
 turintiems problemų su teisėsauga,
 grįžusiems iš įkalinimo įstaigų,

 patiriantiems pajamų ar kitus nepriteklius,
 turintiems priklausomybes,
 gyvenantiems ar jau išėjusiems iš globos įstaigų.

Savanorišką tarnybą projekto metu galės atlikti bet kuris nedirbantis ir nesimokantis 15–29 metų amžiaus jaunuolis. Savanoriškos veiklos trukmė projekte – nuo 1 iki 6 mėn. Jaunuolis įsipareigoja savanoriauti  nuo 4 iki 8 val. per dieną, iki 25 val. per savaitę, iki 100 val. per mėnesį. Minimalus valandų skaičius per mėnesį – 80 val.
Savanoriams pagal poreikį bus suteikiamos kompensacijos už patirtas išlaidas (maitinimo, kelionės, privalomojo sveikatos draudimo (PSD), apgyvendinimo, specialiosios priemonės savanoriškai veiklai atlikti) ir kompetencijų į(si)vertinimo pažymėjimas.
Projekto „JUDAM“ tinklapis: https://www.jaunimogarantijos.lt

Projketo „JUDAM“  įgyvendinimo laikotarpis: 2019-04-01 – 2021-06-30 (27 mėnesiai).

Projektas „JUDAM“ finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

image description

Pradedame įgyvendinti projektą „Už kokybišką vyresnio amžiaus žmonių savanorystę“

Projektą 54+ (nuo 55 metų ir vyresniems) parengėme kartu su partneriais VšĮ „T&M Solutions“, tačiau išmanydami ir besirūpindami savanoryste, už šią dalį ir būsime atsakingi. Kaip projekto partneriai  sieksime sukurti  vyresnio amžiaus asmenims patrauklią aplinką įsitraukti į savanorišką veiklą bei plėtoti kokybiškas sąlygas ilgalaikei vyresnio amžiaus žmonių savanorystei užtikrinti! Mūsų partneriai rūpinsis vyresnio amžiaus asmenų bendrųjų gebėjimų lavinimu bei psichologiniu konsultavimu.

Tikimės, kad į savanorystės veiklas įsitrauks 45 vyresnio amžiaus savanoriai, kurie turės ne tik savanorystės patyrimą, tačiau ir mokymosi grupėje procesą. Pirmoji grupė startuos jau nuo spalio.

Projekto trukmė: 24-36 mėn.

VšĮ „Socialinis veiksmas“ 2017 metų ataskaita

I Bendroji dalis

VšĮ „Socialinis veiksmas“ , kodas 300078685, įregistruota adresu Šeškinės g. 65, Vilnius, veiklos adresas Gedimino pr. 26-401, Vilnius. VšĮ „Socialinis veiksmas“ savo veikloje vadovaujasi LR įstatymais, patvirtintais įstaigos įstatais,  yra ne pelno siekiantis juridinis vienetas, nuo 2005-01-07 turintis paramos gavėjo statusą. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

 

II Organizacijos veikla

Organizacijos vizija: Pilietiška, darni visuomenė, kurioje per jos narių bendradarbiavimą ir unikalias patirtis kuriamos ir gaunamos vertės

Organizacijos misija: Užtikrinti savanorystę, kaip ugdymo(si) galimybę, savanoriams, padėti organizacijoms augti savanorystėje, atstovauti savanorystės sampratą įvairiais lygmenimis.

Pagrindiniai organizacijos tikslai: atstovauti kokybišką savanorystę ir rūpintis jos plėtra Lietuvoje, organizuoti savanorių neformalų ugdymą per savanorystę ir kitus su tuo susijusius mokymus, vietiniu ir tarptautiniu mastu dirbti su organizacijomis, į savo veiklą įtraukiančiomis savanorius.

Įvairaus amžiaus žmonės organizacijoje yra informuojami apie savanorystės galimybes Lietuvoje ir užsienyje bei kviečiami dalyvauti vietiniuose ir tarptautiniuose renginiuose (per metus vidutiniškai informuojama 1000 žmonių). Patyrę organizacijos nariai dirba su savanoriais ir jų kompetencijų kėlimu, padeda išsiaiškinti jų asmeninius tikslus ir poreikius, supažindina su organizacijomis, kuriose jie gali savanoriauti. Kiekvienas savanoris yra palydimas mentoriaus pagalba individualių susitikimų metu arba/ir grupinių užsiėmimų pagalba, kuriuose savanoriams padedama atpažinti įgytas kompetencijas bei kur jas galėtų pritaikyti.

Dirbame su ilgalaikiais projektais, kuomet savanorystė trunka ne mažiau nei 2 mėnesius, siekiame užtikrinti, kad vyktų savanorių mokymasis grupėje. Savo veikloje dėmesį skiriame savanorių paruošimui ir palaikymui, priimančių organizacijų stiprinimui. Daugiausia su organizacijomis dirbame šiomis temomis: darbo su savanoriais konceptualizavimas, savanorių motyvavimas, savanorių pritraukimas ir atranka, tutorių ir mentorių motyvacija ir paruošimas. Nemažai veiklos skiriame gerosios patirties viešinimui – viešiname darbo metodus, kuriame metodinius leidinius, rengiame mokymus savanorius priimančioms organizacijoms. Taip pat atstovaujame savanorystę politiniu lygiu, teikiame rekomendacijas dėl savanorystės projektų įgyvendinimo.

Organizacijos tikslinė grupė yra įvairios organizacijos, į savo veiklą įtraukiančios savanorius, tarptautiniai savanoriai, vietiniai savanoriai ir visi žmonės, besidomintys savanoryste. Mes stengiamės nuolat plėsti savo tikslinę grupę, motyvuodami įvairaus amžiaus žmones dalyvauti skirtingose siūlomose veiklose. Organizacijos personalas yra kvalifikuotas dirbti su įvairiomis savanorystės programomis bei asmenų grupėmis (dirbame nuo jaunimo, specialių poreikių turinčių asmenų, ne pelno siekiančių įstaigų darbuotojų iki aukštas pareigas užimančių verslo įmonių darbuotojų).

Organizacijos darbuotojai: metų pradžioje organizacijoje dirbo 4 darbuotojai, vėliau 5, metų gale vėl 4 (organizacijos vadovas, 2 projektų vadovai, mentoriai ir administratorė).

 

III Organizacijos 2017m. veiklos rezultatai

2017 m. veiklų rezultatai :

Per 2017 metus vietinės savanorystės programose dalyvavo 70 savanorių.

Per 2017 metus tarptautinėse savanorystės programose dalyvavo 25, tarptautiniuose mokymuose -5 jauni žmonės

Per 2017 metus pravesti 14 vietinių ir tarptautinių mokymų organizacijoms

Per 2017 metus pravesti 21 tarptautinės grupės, sesijos, užsiėmimai savanoriams

Per 2017 Vilniuje koordinavome bei bendradarbiavome su maždaug 60 vietinių ir tarptautinių organizacijų

2017 m. buvo įgyvendinami/įgyvendinti šie projektai:

JTBA, 98525.15 Eur

Projektai “Into experience”, “Get involved”, “Take this opportunity”, “Mentor’s LAB”, “Mentor’s LAB.Edition 2”

 JRD, 30000 Eur

Projektas “Atrask save”

Vilniaus miesto savivaldybė, 1927 Eur

Projektas “Vieningi per savanorystę”

 Mokymai, seminarai, renginiai, 2898 Eur

Programa “Savanorystė verslui”, mokymai savanorius priimančioms organizacijoms

 

FINANSŲ PASISKIRSTYMAS:

Darbuotojų išlaikymas – 59767 Eur

Patalpų išlaikymas – 15662 Eur

Savanorių kišenpinigių, maistpinigių, vietinio transporto ir kitų išlaidų kompensavimo, ryšio paslaugų  – 71824 Eur

 

 

Jaunimo mainai HEALTHY BODY HEALTHY MIND

Gegužės 6-12 d. Katinų k., Kazlų Rūdos savivaldybėje Socialinis veiksmas sėkmingai įgyvendino dar vieną Erasmus+ projektą – tarptautinius jaunimo mainus, pavadinimu HEALTHY BODY HEALTHY MIND. Projekte dalyvavo 40 dalyvių, kuriuos sudarė Lietuvos, Italijos, Kroatijos, Moldovos, Ukrainos ir Gruzijos atstovai. Visą savaitę gyvendami ir dirbdami kartu remiantis neformalaus ugdymo metodais dalyviai vystė XXI-ame technologiniame amžiuje itin aktualias „sveikos sielos sveikame kūne“, „buvimo čia ir dabar“ temas;  vyko atviras dialogas apie tai, kas yra sveika gyvensena ir kaip ją propaguoti savo gyvenimuose bei kaip ja įkvėpti kitus.

Mainų metu dalyviai tarpkultūrinėje aplinkoje organizavo ir išbandė įvairiausias veiklas, susijusias su sveika gyvensena ir kitų kultūrų pažinimu, žygiavo pirmyn ir atgal, viso 20 kilometrų, į Kardokus susipažinti su vietine bendruomene bei, bendradarbiaujant su Kazlų Rūdos savivaldybės Jankų pagrindine mokykla, suorganizavo jaunimo mainų kulminacinį renginį vietinei bendruomenei Jankuose.

Renginyje buvo galima išgirsti apie Erasmus + teikiamas galimybes, sveiką gyvenseną, susipažinti su dalyviais iš svečių šalių, įsitraukti į organizuojamas menines veiklas bei praktikuoti anglų kalbos įgūdžius. Dalyviai sužinojo daugiau apie Lietuvos kultūrą, tradicijas, istoriją bei noriai dalinosi pastebėjimais apie savo šalis. Renginyje buvo galima išvysti, ką šešios kultūros gali nuveikti per savaitę.

Straipsnį vietinėje spaudoje skaitykite čia.

Projekto nuotraukas galima išvysti oficialiame Socialinio veiksmo Facebook puslapyje.

Naujas neformalaus ugdymo metodų rinkinys

Šiandien Socialinis veiksmas oficialiai paviešina neformalaus ugdymo metodų rinkinį, kuris buvo pradėtas ruošti po Mentor’s LAB. Edition 2 organizuotų mentorių mokymų, vykusių Vilniuje 2017 m. gruodžio 4 – 9 d. Mokymuose dalyvavo 25 jaunimo darbuotojai iš 12 pasaulio šalių įskaitant ir Lietuvą. Metodus darbe su savanoriais išbandė, analizavo ir galiausiai aprašė patys projekto dalyviai.

Leidinį galima rasti čia.

Norint jį gauti vientisu PDF formatu kreipkitės el. paštu socialinis.veiksmas@savanoriai.org arba mes@savanoriai.org

Linkime dar smagesnio, įvairiapusiškesnio, prasmingesnio darbo su jaunimu!

Tarptautiniai mokymai apie mentorystę Vilniuje

2017 m. gruodžio 4 – 9 d. Socialinio veiksmo komanda sėkmingai įvykdė mokymus mentorystės tema, kuriuose dalyvavo net 12 skirtingų pasaulio šalių. Dalyviai, atvykę iš  Estijos, Ispanijos, Kroatijos, Graikijos, Suomijos, Portugalijos, Prancūzijos, Moldovos, Makedonijos, Ukrainos, Kosovo bei prisidėjusieji iš Lietuvos turėjo puikią progą ne tik megzti draugystes bei keistis galimomis ateities partnerystės idėjomis, bet ir susitelkę intensyviai dirbo ties mentorystės tema, kuri yra neatsiejama kokybiško savanorystės proceso dalis. Per penkias mokymų dienas šalių atstovai aktyviai dalyvavo diskusijose, dalinosi sukaupta patirtimi vienas su kitu, turėdami bendrą tikslą išsigryninti, kas iš tiesų yra kokybiška mentorystė. Ketvirtąją mokymų dieną, po teorinės dalies, kiekvienas mokymų dalyvis turėjo progą pasipraktikuoti bei pasitikrinti turimus darbo įgūdžius kartu su ilgalaikiais EST užsienio savanoriais Lietuvoje!

Daugiau akimirkų iš Mentor’s LAB Edition 2 mūsų Facebook paskyroje.

Apie kokybišką savanorystę (interviu)

Dar ir dar kartą – apie kokybišką savanorystę ir k i t o k į jos suvokimą – iš mūsų pačių lūpų.

Ačiū tinklaraščio www.iprasmink.wordpress.lt kūrėjui Justui Černiauskui už įdomų pokalbį!

„Dirbame su savanoryste kaip su įrankiu, įgalinančiu žmones veikti, mokytis, būti atsakingais už save ir aplinką.“

Read more

Savanorių grupės

Mentorės Eglė Ona ir Rasuolė kartu su savanorės Aurikos pagalba organizavo jau dvi šiuo metu savanoriaujančių jaunų žmonių grupes. Tai Socialiniame veiksme kuriama erdvė, kurioje grupės dalyviai gali padiskutuoti apie savanorystės prasmę, naudą ir iššūkius! Kita grupė planuojama ateinančią savaitę.

Jei nori daugiau sužinoti apie savanorystės galimybes – kreipkis į mus!

vietiniai.savanoriai@gmail.com 
(vietinė savanorystė)
evs.action@gmail.com (tarptautinė savanorystė)