VšĮ „Socialinis veiksmas“ 2017 metų ataskaita

I Bendroji dalis

VšĮ „Socialinis veiksmas“ , kodas 300078685, įregistruota adresu Šeškinės g. 65, Vilnius, veiklos adresas Gedimino pr. 26-401, Vilnius. VšĮ „Socialinis veiksmas“ savo veikloje vadovaujasi LR įstatymais, patvirtintais įstaigos įstatais,  yra ne pelno siekiantis juridinis vienetas, nuo 2005-01-07 turintis paramos gavėjo statusą. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

 

II Organizacijos veikla

Organizacijos vizija: Pilietiška, darni visuomenė, kurioje per jos narių bendradarbiavimą ir unikalias patirtis kuriamos ir gaunamos vertės

Organizacijos misija: Užtikrinti savanorystę, kaip ugdymo(si) galimybę, savanoriams, padėti organizacijoms augti savanorystėje, atstovauti savanorystės sampratą įvairiais lygmenimis.

Pagrindiniai organizacijos tikslai: atstovauti kokybišką savanorystę ir rūpintis jos plėtra Lietuvoje, organizuoti savanorių neformalų ugdymą per savanorystę ir kitus su tuo susijusius mokymus, vietiniu ir tarptautiniu mastu dirbti su organizacijomis, į savo veiklą įtraukiančiomis savanorius.

Įvairaus amžiaus žmonės organizacijoje yra informuojami apie savanorystės galimybes Lietuvoje ir užsienyje bei kviečiami dalyvauti vietiniuose ir tarptautiniuose renginiuose (per metus vidutiniškai informuojama 1000 žmonių). Patyrę organizacijos nariai dirba su savanoriais ir jų kompetencijų kėlimu, padeda išsiaiškinti jų asmeninius tikslus ir poreikius, supažindina su organizacijomis, kuriose jie gali savanoriauti. Kiekvienas savanoris yra palydimas mentoriaus pagalba individualių susitikimų metu arba/ir grupinių užsiėmimų pagalba, kuriuose savanoriams padedama atpažinti įgytas kompetencijas bei kur jas galėtų pritaikyti.

Dirbame su ilgalaikiais projektais, kuomet savanorystė trunka ne mažiau nei 2 mėnesius, siekiame užtikrinti, kad vyktų savanorių mokymasis grupėje. Savo veikloje dėmesį skiriame savanorių paruošimui ir palaikymui, priimančių organizacijų stiprinimui. Daugiausia su organizacijomis dirbame šiomis temomis: darbo su savanoriais konceptualizavimas, savanorių motyvavimas, savanorių pritraukimas ir atranka, tutorių ir mentorių motyvacija ir paruošimas. Nemažai veiklos skiriame gerosios patirties viešinimui – viešiname darbo metodus, kuriame metodinius leidinius, rengiame mokymus savanorius priimančioms organizacijoms. Taip pat atstovaujame savanorystę politiniu lygiu, teikiame rekomendacijas dėl savanorystės projektų įgyvendinimo.

Organizacijos tikslinė grupė yra įvairios organizacijos, į savo veiklą įtraukiančios savanorius, tarptautiniai savanoriai, vietiniai savanoriai ir visi žmonės, besidomintys savanoryste. Mes stengiamės nuolat plėsti savo tikslinę grupę, motyvuodami įvairaus amžiaus žmones dalyvauti skirtingose siūlomose veiklose. Organizacijos personalas yra kvalifikuotas dirbti su įvairiomis savanorystės programomis bei asmenų grupėmis (dirbame nuo jaunimo, specialių poreikių turinčių asmenų, ne pelno siekiančių įstaigų darbuotojų iki aukštas pareigas užimančių verslo įmonių darbuotojų).

Organizacijos darbuotojai: metų pradžioje organizacijoje dirbo 4 darbuotojai, vėliau 5, metų gale vėl 4 (organizacijos vadovas, 2 projektų vadovai, mentoriai ir administratorė).

 

III Organizacijos 2017m. veiklos rezultatai

2017 m. veiklų rezultatai :

Per 2017 metus vietinės savanorystės programose dalyvavo 70 savanorių.

Per 2017 metus tarptautinėse savanorystės programose dalyvavo 25, tarptautiniuose mokymuose -5 jauni žmonės

Per 2017 metus pravesti 14 vietinių ir tarptautinių mokymų organizacijoms

Per 2017 metus pravesti 21 tarptautinės grupės, sesijos, užsiėmimai savanoriams

Per 2017 Vilniuje koordinavome bei bendradarbiavome su maždaug 60 vietinių ir tarptautinių organizacijų

2017 m. buvo įgyvendinami/įgyvendinti šie projektai:

JTBA, 98525.15 Eur

Projektai “Into experience”, “Get involved”, “Take this opportunity”, “Mentor’s LAB”, “Mentor’s LAB.Edition 2”

 JRD, 30000 Eur

Projektas “Atrask save”

Vilniaus miesto savivaldybė, 1927 Eur

Projektas “Vieningi per savanorystę”

 Mokymai, seminarai, renginiai, 2898 Eur

Programa “Savanorystė verslui”, mokymai savanorius priimančioms organizacijoms

 

FINANSŲ PASISKIRSTYMAS:

Darbuotojų išlaikymas – 59767 Eur

Patalpų išlaikymas – 15662 Eur

Savanorių kišenpinigių, maistpinigių, vietinio transporto ir kitų išlaidų kompensavimo, ryšio paslaugų  – 71824 Eur

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Parašykite komentarą